11728839 991842284226841 9035196097638487408 o 1

Het laagveen van de Damvallei kent een zeer gevarieerd landschap met sloten en bomenrijen, turfputten, hooilanden en elzenbroekbosjes. Door deze verscheidenheid aan biotopen ontwikkelde zich een zeer diverse fauna en flora.

Vogels

De getijdenwerking op de nabije Schelde zorgt voor een nog grotere variatie bij de watervogels.

Op de rivier en op het Damvalleimeer vinden we overwinterende eenden. Wintertaling en pijlstaart zijn talrijk, maar ook slobeend en tafeleend peddelen hier rond. Krakeend, kuifeend en bergeend blijven zelfs broeden.  Er zit ook een forse populatie knobbelzwanenAalscholver en blauwe reiger zijn het hele jaar door te zien, maar vormen geen broedkolonies in de Damvallei. Af en toe zien we nog eens een zomertaling.

In meren en poelen zwemmen broedvogels als fuut, meerkoet en dodaars. Rietgors, bosrietzanger en kleine karekiet zingen in de rietkragen en af en toe hoor je de roep van de waterral. De schitterende ijsvogel maakt zijn diepe nestgangen in de steile oevers van het Damvalleimeer.

In de elzenbosjes en bomenrijen vinden we kleine bonte specht, nachtegaal, matkop en houtsnip. Steenuil broedt in oude, holle knotwilgen. Ook ransuil is aanwezig.

 

Op het Damvalleimeer leggen we elk jaar drijvende nestvlotten voor de visdief, ook wel zeezwaluw genaamd, die vis vangt in plassen en poelen. Dit broedproject blijkt keer op keer groot succes te boeken.

Buizerd, sperwer en boomvalk zijn onze broedende roofvogels. Ze nestelen in hoge bomen.

Libellen en waterjuffers

Libellenlarven leven en jagen op kleine waterdieren in het water. De Damvallei met haar vele poelen en sloten, is daarom van oudsher een libellenparadijs. Ooit vlogen hier alle typische laagveensoorten, maar de aanleg van de snelwegen in de vroege seventies maakte daar een einde aan. Bodem- en waterverontreiniging en het uitzetten van vis eisten ook hun tol, maar nog steeds is onze mooie vallei één van de libellenrijkste van Vlaanderen.

In een jaar met flink wat zon kan je daar zowat 30 soorten waarnemen. Inbegrepen zijn een aantal nieuwkomers die we migranten van de klimaatopwarming noemen en die afkomstig zijn van meer zuidelijke streken. Eerst hebben de kanaaljuffer en de vuurlibel zich hier gevestigd, daarna kwamen zuidelijke glazenmakerzwervende en zuidelijke heidelibelgaffelwaterjuffer en zuidelijke keizerlibel.2011 was het jaar van de glassnijder met een tiental waarnemingen, waaronder voortplanting. Zeldzame, maar geen nieuwe soorten voor het gebied zijn de vroege glazenmaker en bruine winterjuffer. Er vliegen grote populaties van de elders in ons land schaarse variabele waterjuffer,grote roodoogjuffer en blauwe breedscheenjuffer. Ook de weinig algemene smaragdlibel en steenrode heidelibel handhaven zich in de Damvallei.

Meer info vind je op onze libellenwebsite.

Werkgroep Damvallei organiseert ‘s zomers nachtvlinderavonden. De waarnemingenlijst telt tot nu ongeveer 200 soorten en het aantal blijft stijgen.

In het vroege voorjaar, tijdens de paddentrek, worden sommige wegen ‘s avonds afgesloten (in samenwerking met de gemeente Destelbergen).

Bruine en groene kikkers kwaken in onze plassen en sloten.

Flora

In het laagveenmoeras van de Damvallei ligt de nadruk op water- en moerasplanten enerzijds en op de flora van vochtige graslanden anderzijds. Specifieke beheersmaatregelen zijn afgestemd op sommige van de meest bedreigde soorten in Vlaanderen. En met succes!

- Gereïntroduceerde, autochtone en zeer zeldzame waterplant in Vlaanderen: krabbescheer.

- Biedt bescherming aan waterjuffers en libellen.

- Zeldzaamheden in het moeras, vooral in de Bochten:moeraskruiskruid, kleine valeriaan, waterdrieblad en grote boterbloem.

- Iets minder schaarse waterplanten: pijlkruid en kikkerbeet.

- En wat algemener: waterviolier, gele plomp, witte waterlelie, waterranonkel.

- In de bloemenrijke vochtige graslanden in de Hauw groeien zeldzaamheden als blauwe knoop, blauwe zegge, brede orchis en moeraskartelblad. Wat algemener zijn kruipend zenegroen en in de lente staan de graslanden vol metmargrieten en grote ratelaars.

- In de hooilanden van de Bochten bloeien moerasvergeet-me-nietje, kruipende boterbloem, echte koekoeksbloem en grote ratelaar. Overal in de natte graslanden bloeit ook de pinksterbloem, die de waardplant is van het oranjetipje, een prachtige dagvlinder.

Voorziene kalender voor 2023

Maandwandelingen
Deze zijn gratis, maar je moet je wel inschrijven :
08/jan : "vogelfietstocht" langs de Schelde
12/feb : Valentijnswandeling
12/mar : Roofvogels in de Damvallei
02/apr : Aprilviswandeling
14/mei : Moederdagverwenwandeling
03/jun : Libellenwandeling
09/jul : Vlinderwandeling
13/aug : Fietswandeling
10/sep : Spinnenwandeling
08/okt : Paddestoelenwandeling
12/nov : Klimaatwandeling
10/dec : Gezinswandeling

Werkdagen
Een week voor de werkdag volgt een aankondiging via onze digitale nieuwsbrief :
21/jan
18/feb
15/apr
20/mei
17/jun
22/jul
19/aug
23/sep
21/okt
25/nov
16/dec

20/jan/24
17/feb/24

ONTVANG ONZE NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van onze werkdagen of ook van onze geplande -gratis- wandelingen en fietstochten, geef je email-adres dan door en ontvang onze digitale nieuwsbrief.

FOTOBOEK DAMVALLEI

Boek

In 1994 startte Natuurpunt in onze gemeente met de uitbouw van het natuurgebied Damvallei. De resultaten van meer dan 20 jaar natuurbeheer zijn nu gevat in een fotoboek ‘De Damvallei, een beeldend verhaal’. Een verbluffend boek over de veerkracht van de natuur. Het succesverhaal van de Damvallei illustreert dat de vernietiging van de natuur niet onomkeerbaar is. Bedreigde of verdwenen dier- en plantensoorten herstellen of duiken terug op met het juiste beheer.

Bestel dit fotoboek op onze web-shop.

POSTKAARTEN DAMVALLEI

Pakketjes met telkens 5 postkaarten aan 6,00€ per pakket.

Bestel snel via onze web-shop.

POSTKAARTEN set 1
POSTKAARTEN set 2

WANDELKAART DAMVALLEI

Kaart Damvallei

ACTIVITEITEN

za okt 07, 2023 @19:30 -
Damvallei KWIS
zo okt 08, 2023 @10:00 -
Maandwandeling Damvallei : paddenstoelenwandeling
zo nov 12, 2023 @10:00 -
Maandwandeling Damvallei : klimaatwandeling
zo dec 10, 2023 @10:00 -
Maandwandeling Damvallei : gezinswandeling
 

WANDELPADEN DAMVALLEI

  • Damvalleipad
  • Bergenmeersenpad
  • Damvalleimeerpad